نردبان و سینی کابل پالتروژنی FRP

گزینه ای ایمن برای مدیریت کابل کشی در ساختمان های صنعتی

معرفی

نردبان و سینی کابل ساپورتی است که بصورت نارسـانا برای انتقال کابـل های الکتریـکی و مخابراتی استفاده می شـود.این سیستم جایگزینی مناسب برای سیم کشی روکار یا سیستم مجاری الکتریکی می باشد و معمولاً برای مدیریت کابل کشی در ساختمان های صنعتی و تجاری استفاده می شود.

مزایای سینی و نردبان کابل کامپوزیتی

2- ایمنی بالا :

به دلیل نارسانا بودن و عدم نیـاز به اتصـال به زمین

1- نصب سریع :

به علت راحتی برش و سوراخکاری و اتصـالات از پیش ساخته شده.

4- سبک وزن

چگالی ویـژه سینی و نردبـان کابل هـای پـالتروژنی 1/4 فولاد و 2/3 آلومینیوم است که نتیجه آن ساده شدن چشمگیر نصب و حمل آسان است.

3- هدایت گرمایی کم :

بدون انتقال گرما از سینی به کـابل ها زمانی کـه در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارد.

6- نسبت استحکام به وزن بالا :

فرآیند پالتروژن منجر به استفاده از محتوای الیـاف شیشه بیشتر و محـل قرار گیـری ثابت می شـود که نتیجـه آن مقاومت نسبت به وزن بالاست.

5- عایق الکتریسیته:

عایق بودن سینی کابـل ها و نردبان کابـل های ما ریسک انتقال الکتریسیته از سیستم به کابل ها را حذف کرده و مانع آسیب دیدن کابل ها می شود. ویژگی غیر رسانا و غیر مغناطیس بودن ایمنی بالاتر را فرآهم می کند.

مشخصات

Cover for cable tray & cable ladder straight
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50   3000   
75    5  3000   
100    5  3000   
200    5  3000   
300    5  3000   
450    5  3000   
500    5  3000   
600    5  3000   
750    5  3000   
10  900   5  3000   

Cable Tray Straight
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50 100  3000   
75  100  5  3000   
100  100  5  3000   
200  100  5  3000   
300  100  5  3000   
450  100  5  3000   
500  100  5  3000   
600  100  5  3000   
750  100  5  3000   
10  900 100  5  3000   

Cable tray Horizontal bend 90
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable tray Horizontal bend 45
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable tray vertical bend 90
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   75
75  100  5    75
100   100 5    75
200  100
5    75
300  100
5    75
450  100  5    75
500  100  5    75
600  100  5    75
750  100  5    75
10  900 100  5    75

Cable tray vertical bend 45
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable tray Horizontal tee
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable tray Horizontal Cross
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable tray left hand & right hand reducer
item

W1

(mm)

W2

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50 50  100    
75  75 100  5   
100  100  100 5   
200  200 100
5   
300  300 100
5   
450  450 100  5   
500  500 100  5   
600  600 100  5   
750  700 100  5   
10  900 800 100  5   

Cable tray reducer
item

W1

(mm)

W2

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50 50  100    
75  75 100  5   
100  100  100 5   
200  200 100
5   
300  300 100
5   
450  450 100  5   
500  500 100  5   
600  600 100  5   
750  700 100  5   
10  900 800 100  5   

Cover for cable tray & Cable ladder straight
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  3000
75  5  3000 
100  5  3000 
200  5  3000 
300  5  3000 
450  5  3000 
500  5  3000 
600  5  3000 
750  5  3000 
10  900 5  3000 

 

Cable ladder straght
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  150  3000  
75  150  5  3000   
100  150  5  3000   
200  150  5  3000   
300  150  5  3000   
450  150  5  3000   
500  150  5  3000   
600  150  5  3000   
750  150  5  3000   
10  900 150  5  3000   

Cable ladder horizintal bend 45
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder Horizontal 90
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder Vertical bend 45
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder Vertical bend 90
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder reducer
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder tee
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cover ladder cross
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Cable ladder left hand & right hand reducer
item

W

(mm)

H

(mm)

th

(mm)

L

(mm)

Redius

(cm)

 50  100   60 
75  100  5    60 
100   100 5    60 
200  100
5    60 
300  100
5    60 
450  100  5    60 
500  100  5    60 
600  100  5    60 
750  100  5    60 
10  900 100  5    60 

Splice plate with bolts & nuts
U type channel suport